Norske dommere

Av | 14. mai 2022

Norske dommere klager over manglende uavhengighet i det polske rettssystemet.

Men hva med vårt eget?

Her er en liten smakebit.

Daværende justitiarius i Høyesterett , Tore Schei, skrev i sin artikkel,

”Domstolenes og dommernes uavhengighet og forholdet til de øvrige statsmakter, punkt 7:

Domstoladministrasjonen og domstolers og dommeres uavhengighet.”, følgende:

” DA skal selvfølgelig ikke gripe inn i eller gi noen form for føringer for behandlingen av enkeltsaker for domstolene.”

Men, da det oppstod panikk i DA vinteren 2012, som føkge av at en rekke norske dommere manglet den lovpålagte dommerforsikringen, var det nettopp det DA gjorde:

De blandet seg inn i en pågående prosess mellom to private parter, der nettopp manglende dommerforsikring var tema, den såkalte Flexiped- saken, sak 2012/398.

Og daværende styreleder i Domstoladministrasjonen (DA), Karl Arne Utgård, var også daværende høyesterettsdommer Karl Arne Utgård.

Rettslig var han altså øverste juridiske ansvarlige for DA, og således øverste ansvarlig for manglende dommerforsikringer og embetseder som på den tiden ble oppdaget i stort monn. Også i Høyesterett.

Følgelig ba styreleder i DA , Utgård , sine kolleger i Høyesterett om hjelp til å løse et kinkig problem.

Jeg spør:

Hvordan er det mulig at en sittende høyesterettsdommer samtidig kan være styreleder hos Høyesteretts arbeidsgiver, Domstoladministrasjonen?

For øvrig var det Regjeringsadvokaten som representerte DA i denne saken.

Og hvor var Utgård tidligere ansatt før han ble dommer i Høyesterett?

Jo, hos Regjeringsadvokaten !

Eller hva med Norges forrige dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, Erik Møse.

Synes du det var betryggende at han ,i hele perioden han var Norges dommer i EMD, dvs fra september 2011 til august 2018, også var ansatt i Høyesterett?

Og Norge klager på andre land hva gjelder manglende uavhengighet??

Legg igjen en kommentar