Norge I Et Nøtteskall! Norway In A Nutshell!

Av | 29. oktober 2022

( English translated version at end of this document )

Header: Norge I et nøtteskall!

Vi skriver «Norge I et Nøtteskall» som overskrift, men vi er ikke sikker på om dette er det dekkende ordet, og vi har tenkt på om overskriften i stedet skulle være forandret til «Norge I Kaos», eller for den saks skyld: «Norges skjulte korrupsjon og maktmisbruk mot folket!».
Det er mye å velge mellom, men tenker at vi får komme tilbake til det ved en senere anledning.

Hva vi kan se nå på sosiale media er de «døende» avisene som ennå er betalt og kontrollert av staten sliter hardt for å overleve med å legge ut misvisende informasjon og løgner. Først, la meg minne alle dere «rotter» som har infisert alle nettverk for å forsøke hente ut den informasjonen dere kan tro at dere kan benytte til terrorisering av folket og deres ytringsfrihet. Våre skriverier og ytringer her går ikke på bestemte enkeltpersoner, eller er ment til å mobbe noen, men vår oppgave er å få frem sannheten slik den er, og vi skriver ikke slik at den skal villede noen!

Det trekkes ville konklusjoner om det ene og det andre på Sosiale Media, dette basert på hva MSM skriver og forsøker mate folks hoder med. Verst er jo de unge som fra barnehagestadiet skal inndoktrineres med hva de skal tro på, og også den eldre generasjonen som er låst til sitt hjem og ikke har Sosiale Media tilgjengelig, og må derfor tro på hva tv og aviser skriver og forteller.

I alt dette er det en oppfordring til dere alle, IKKE døm noen på grunn av hva dere leser i aviser og tv, dette er vanligvis veldig mange usannheter og direkte løgner. Se bare på Viggo Kristiansen saken som er en av de største skandalene i justismord.
Og tenk dere hvor mange som sliter med å være dømt på falak grunnlag på grunn av kameraderi både i rettssystemet, og hvor advokater / din egen advokat på en skjult basis arbeider sammen med motpartens advokat. HUSK: Her bryr dem seg kun om penger, og ikke om sannheter og din egen rettssikkerhet!

Jeg har ofte lest i kommentarfelter på aviser hvor totalt uvitende mennesker sitter og avsier dom over hva de leser, og er helt uvitende om at den personen dette gjelder følger nøye med og noterer seg navn og kontaktinfo om disse menneskene. Det er utrolig enkelt å lokke slike svake mennesker inn i en felle som de selv ikke tenker over, og de må da i ettertid svare for sine ugjerninger!
Vi ser og leser om drapstrusler og annet mot diverse personer, men i nyheter og annet kommer det ikke frem grunnen til disse truslene. Og da kan vel folket selv begynne å tenke hva bakgrunnen i slike trusler er!!
For de mennesker som ennå har solide venner og som personlig kjenner til den/de det skrives om, de oppdager raskt hvor falsk aviser og media er bare med den hensikt å tjene mest mulig penger. Men la oss alle slutte å støtte disse, det kan blant annet gjøres med å slutte å kjøpe avise, slutte å legge inn likerklikk på facebook, uansett hva dem skriver om, og også slutte å dele deres artikler.
På vår facebook sletter vi alle artikler som kommer fra statsbetalte media, og kommenterer ikke noe, eller legger opp noen likerklikk. Husk også at når du åpner en artikkel på deres nettsted, så blir det med en gang registrert at du har besøkt dem!
Dette er basert på alle de elektroniske spor du legger igjen etter dine besøk!

I norge er det blitt slik at en må begynne å beskytte seg selv mot alle de digitale registreringer og spor en til daglig etterlater seg. Her gjelder det å bruke minst mulig bankkort, når du forlater hjemmet ditt, sett din telefon på flymodus, og steng alt av digitale kommunikasjoner.
Ta alltid med deg kontanter, uansett hvor du går. Når penger kommer til din konto, ta ut nok til ditt månedlige forbruk!

Er dette norske systemet helt på randen av kollaps??
Er det bare et lite spørsmål om tid før hele det korrupte systemet pakker sine «dollars» i en koffert og rømmer landet??

=============== Translated

We write «Norway In a Nutshell» as the headline, but we are not sure if this is the covering word, and we have thought about whether the headline should instead be changed to «Norway In Chaos», or for that matter: » Norway’s hidden corruption and abuse of power against the people!».
There is a lot to choose from, but I think we will come back to it at a later time.

What we can see now on social media is the «dying» newspapers that are still paid for and controlled by the state are struggling hard to survive by publishing misleading information and lies. First, let me remind all you «rats» who have infected every network to try to extract the information you think you can use to terrorize the people and their freedom of expression. Our writings and statements here do not target specific individuals, or are intended to bully anyone, but our task is to bring out the truth as it is, and we do not write in such a way as to mislead anyone!

Wild conclusions are drawn about one thing and the other on Social Media, this based on what the MSM writes and tries to feed people’s heads with. The worst are the young people who from the kindergarten stage have to be indoctrinated with what to believe in, and also the older generation who are locked to their homes and do not have Social Media available, and therefore have to believe what television and newspapers write and tell.

In all this there is an appeal to all of you, DO NOT judge someone because of what you read in newspapers and television, this is usually a lot of untruths and outright lies. Just look at the Viggo Kristiansen case, which is one of the biggest scandals in judicial murder.
And imagine how many people struggle with being convicted on a false basis due to camaraderie both in the legal system, and where lawyers / your own lawyer work together with the other party’s lawyer on a hidden basis. REMEMBER: Here they only care about money, and not about truths and your own legal certainty!

I have often read in comment sections of newspapers where completely ignorant people sit and pass judgment on what they read, and are completely unaware that the person in question is paying close attention and noting the names and contact information of these people. It is incredibly easy to lure such weak people into a trap that they themselves do not think about, and they then have to answer for their misdeeds afterwards!
We see and read about death threats and other things against various people, but in the news and other things the reason for these threats is not revealed. And then the people themselves can start to think what the background of such threats is!!

For those people who still have solid friends and who personally know the person(s) being written about, they quickly discover how fake newspapers and media are only with the intention of making as much money as possible. But let’s all stop supporting them, that can be done by, among other things, stop buying newspapers, stop posting likes on Facebook, no matter what they write about, and also stop sharing their articles.
On our Facebook, we delete all articles that come from state-paid media, and do not comment on anything, or post any likes. Also remember that when you open an article on their website, it is immediately registered that you have visited them!
This is based on all the electronic traces you leave after your visits!

In Norway, it has become such that you have to start protecting yourself against all the digital registrations and traces you leave behind on a daily basis. Here, it is important to use as few bank cards as possible, when you leave your home, put your phone on airplane mode, and close all digital communications.
Always carry cash with you, wherever you go. When money arrives in your account, withdraw enough for your monthly consumption!

Is this Norwegian system on the brink of collapse??
Is it just a matter of time before the entire corrupt system packs its «dollars» in a suitcase and flees the country??

Legg igjen en kommentar